Obchodné podmienky

Medzi naše prioritné zásady patrí vzájomná dôvera medzi nami a našimi zákazníkmi. Zaväzujeme sa dodržiavať všetky všeobecné obchodné zásady. To znamená, že sa zaväzujeme dodať zákazníkmi požadovaný tovar a tiež naši zákazníci sa zaväzujú ho od nás riadne prevziať a zaplatiť.

I. Objednanie tovaru
Objednávku je možné urobiť prostredníctvom web stránky www.paletak.sk, e-mailom na predaj@paletak.sk. Takto prijaté objednávky považujeme za záväzné. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie povinných údajov pri odoslaní objednávky a jej následné potvrdenie. Objednávka sa zasiela naraz, v prípade, že niektorý tovar je čiastočne alebo úplne vypredaný, bude kupujúci o tejto skutočnosti informovaný. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na základe platnej objednávky, pričom každá objednávka sa overuje e-mailom alebo telefonicky.

II. Zrušenie objednávky
Kupujúci môže objednávku zrušiť (stornovať) e-mailom na predaj@paletak.sk, pokiaľ už objednávka nebola odoslaná. Kupujúci je povinný uviesť svoje kontaktné údaje a číslo zásielky, ktorú sa rozhodol stornovať. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v prípade, že nie je schopný tovar dodať v požadovanom množstve. V takom prípade je predávajúci povinný kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať.

III. Ceny tovaru
Na web stránke www.paletak.sk sú uvedené ceny bez DPH a za účelom eliminácie nedorozumení aj s DPH. Prevádzkovateľ tejto web stránky je platcom DPH. Do konečnej sumy sa započítava aj výška DPH a cena poštovného a balného, ktorého výška bude oznámená kupujúcemu prostredníctvom emailu alebo telefonicky pred odoslaním zásielky. Prevádzkovateľ web stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien. V takomto prípade bude kupujúci okamžite informovaný o tejto skutočnosti a má právo v prípade nesúhlasu stornovať objednávku .

IV. Platobné podmienky a poštovné 
Kupujúci majú na výber dva spôsoby platby: formou predfaktúry alebo objednanie tovaru na dobierku, v tom prípade zaplatíte v hotovosti pri prevzatí tovaru.
Cenník poštovného a balného:
Cena poštovného a balného je určovaná individuálne pri každej objednávke.  V prípade zaslania tovaru do zahraničia (mimo územie SR) sa účtuje poštovné v závislosti od veľkosti konkrétnej zásielky a je vyúčtované individuálne v rámci objednávky.

V. Dodanie tovaru
Dodanie tovaru sa uskutoční odovzdaním tovaru dopravcovi k preprave pre zákazníka na dohodnuté miesto dodania alebo inak dohodnutým spôsobom dodania. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na zákazníka /kupujúceho/ úplným uhradením kúpnej ceny.

Pokiaľ sa zmluvné strany dohodnú na doručení tovaru kupujúcemu zmluvnou prepravnou spoločnosťou, bude k cene za tovar pripočítaná cena za prepravu podľa aktuálnych cenníkov prepravcov. V tomto prípade sme povinní zákazníkovi /kupujúcemu/ oznámiť cenu za prepravu. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie dodávky vinou prepravcu, alebo inou subjektívnou udalosťou, ktorá predávajúcemu podstatne sťaží či znemožní plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu. O týchto udalostiach je predávajúci povinný informovať kupujúceho bez zbytočného odkladu a dohodnúť s ním náhradný termín a spôsob dodania.

Pokiaľ sa zmluvné strany dohodnú na vlastnom odbere tovaru kupujúcim, je kupujúci povinný prevziať všetok objednaný tovar do 72 hodín po výzve predávajúcim. V prípade nedodržania uvedenej lehoty kupujúcim, bude kupujúcemu účtované za každý ďalší kalendárny deň penále vo výške 0,1 % z dohodnutej kúpnej ceny. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na inom spôsobe dopravy tovaru. Predávajúci je oprávnený po vzájomnej dohode s kupujúcim dodať tovar pred dohodnutým termínom dodania a kupujúci je povinný tento tovar prevziať.

VI. Reklamácia
Zjavné chyby tovaru spôsobené napr. dopravou, manipuláciou a pod. je možné reklamovať písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo došlo k ich zisteniu pri prehliadke tovaru uskutočnenej pri jeho prevzatí, najneskôr však do 10 pracovných dní. Skryté vady bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do konca záručnej doby. Skúška reklamovaného tovaru sa uskutočňuje podľa bežných noriem.

VII. Ochrana osobných údajov
Zmluvné strany sa zaväzujú k zachovaniu mlčanlivosti o všetkých informáciách, ktoré majú vzťah k obchodom, ktoré budú uzatvárané zmluvnými stranami. Rešpektujeme Vaše súkromie. Vaše osobné údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám že ich neposkytneme tretiemu subjektu. Využívaním našich služieb súhlasíte so zhromažďovaním a používaním Vašich osobných údajov za vyššie stanovených podmienok. Taktiež súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách e-mailom. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zaslanej správe. Kedykoľvek môžete požiadať o zmenu či zmazanie osobných údajov e-mailom alebo telefonicky.

Všetky práva a povinnosti zmluvných strán  sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak, platia ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok.

Obchodné podmienky platia od 20.07.2008.                                                              Všetky práva vyhradené

Obrázky na stránke www.paletak.sk sú ilustračné.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny z dôvodu zmeny kurzu a zmeny cenníkov dodávateľov, a tiež na zmenu technických parametrov objednaných produktov. Tieto zmeny budú kupujúcemu včas oznámené a tento bude mať právo odstúpiť od záväznej objednávky bez storno poplatku, príp. požadovať vrátenie už zaplatených častí z kúpnej ceny predmetného výrobku/ov.