>>
 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky

 

Zásady GDPR

Kliknutím na tento text si môžete prečítať zásady GDPR

 

Objednávka

 

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky (nie na základe automaticky vygenerovaného emailu o prijatí objednávky). Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie telefonické alebo e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky a preverení skladových zásob objednaných produktov v množstvách potrebných na vykrytie objednávky. Opis a cenu tovaru nájde kupujúci na stránke www.paletak.sk

 

Storno objednávky zo strany kupujúceho

 

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci si uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru na základe individuálnej objednávky podľa § 12 ods.5 zákona č. 108/2000 Z. z., ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť účtovaný do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

 

Nepotvrdenie objednávky

 

Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku alebo jej časť v nasledujúcich prípadoch:
- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené údaje: e-mailová adresa, osobné údaje)
- tovar sa už nedodáva, skladové množstvá nepostačujú na vykrytie objednávky alebo bol objednaný tovar vyradený z ponukového katalógu. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

 

Poučenie spotrebiteľa


Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Postup v prípade odstúpenia od zmluvy: vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi písomne dodávateľovi. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. Pokiaľ bol zákazníkovi tovar doručený a prevzal ho, zašle tovar späť na prevádzku dodávateľa. Dodávateľ je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. V prípade, že vrátený tovar bol poškodený kupujúcim, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť si nárok na úhradu spôsobenej škody. Ak dodaný výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný, náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar doručený na dobierku nebude prijatý.

 

Ochrana osobných údajov


Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko, úplná poštová adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii aj nasledujúce údaje: obchodný názov firmy, IČO, DIČ. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, prípadne identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom. Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho. Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.

 

Dodacie podmienky


Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovane v 30 dňovej lehote, pokiaľ nebude individuálne dohodnutá iná lehota, o ktorej bude spotrebiteľ informovaný v zmysle § 10 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 108/2000 Z. z.

 

Platobné podmienky


- hotovosť (pri osobnom odbere - EXW Poprad)
- dobierka (platba v hotovosti pri doručení tovaru prepravcom)
- prevodný príkaz (predfaktúra)
- dohodou (zálohová platba a následne dobierka alebo prevodný príkaz - napr. pri objednávke atypického tovaru, kde vyžadujeme zálohu)

 

Miesto odberu tovaru


Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku, záručný list a písomné informácie podľa § 10 od. 3 a ods. 4 zákona 108/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

Ponuka výrobkov


Ponuka výrobkov je časovo neobmedzená, pokiaľ v ponukovom katalógu nie je uvedené inak.
Firma ECHON s.r.o. nezodpovedá za možné chyby na stránke www.paletak.sk
Fotografie použité na stránke www.paletak.sk sú ilustračné.
Stránka www.paletak.sk používa technológiu Cookies a analytickú službu Google Analytics. Pokiaľ budete pokračovať v prehliadaní stránky www.paletak.sk, súhlasíte s používaním súborov Cookies.

 

Reklamačný poriadok

 

Kupujúci je povinný prekontrolovať zásielku a prevziať ju v prípade, že nie je poškodená. Ak je zistené poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom v prospech zákazníka poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

Pri uplatňovaní nároku na záručnú opravu je potrebné predložiť záručný list, ktorý je platný iba vtedy, ak je opatrený dátumom predaja, výrobným číslom /ak ho výrobok má/, pečiatkou a podpisom predávajúceho, daňovým dokladom /faktúrou resp. paragónom/.

 

Všeobecné záručné podmienky:

 

Na dodaný tovar je poskytnutá záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja ak nie je pri tovar uvedená iná záručná doba. Záruka sa vzťahuje na poruchy, ktoré v priebehu 24 mesačnej záručnej doby vznikli chybou výroby alebo použitého materiálu. Reklamácia bude vybavená do 30 dní odo dňa prevzatia výrobku . Táto záruka sa vzťahuje len na výrobky zakúpene v Slovenskej republike.

 

Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká v týchto prípadoch:

 

- výrobok bol inštalovaný alebo obsluhovaný v rozpore s návodom na obsluhu
- bolo poškodené výrobné číslo alebo záručná plomba prístroja
- porucha vznikla neprípustným zásahom do výrobku (zásahom a úpravou neautorizovaným servisom)
- výrobok bol mechanicky poškodený (pri doprave alebo páde)
- výrobok bol používaný na iné účely ako je určené
- výrobok bol nadmerne preťažený
- ak sa jedná o bežnú údržbu výrobku (napr. premazanie, vyčistenie stroja, výmena uhlíkov ....)
- ak sa jedná o bežné opotrebenie (napr. kolesá na vozíkoch a pod.)

 

Vylúčenie záruky

 

Firma ECHON s.r.o. nepreberá žiadnu záruku za osobné alebo vecné škody, ktoré vznikli v dôsledku nedostatkov alebo porúch na dodanom tovare, prípadne v dôsledku nesprávneho používania tovaru. Firma ECHON s.r.o. rovnako nepreberá záruku za uniknuté zisky, výpadky výroby, straty alebo nepriame straty, ktoré odberateľovi vznikli. Škody tretím osobám rovnakého druhu sú z náhrady vylúčené.

Uplatnenie reklamácie môžete na adrese:

ECHON s.r.o.
Fabiniova 5001/1
058 01 Poprad
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 
 
 
 
^